Thing

A generic thing (something that doesn’t fit in the previous definitions.

26 juni 2020

Schade

Schade is het gevolg van het optreden van een bedreiging. Schade (of nadeel) kan men uitdrukken als het verschil tussen de hypothetische situatie waarin het risico […]
26 juni 2020

Whiplash (letsel)

Een whiplash is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het hoofd krachtig voor en achteruit […]
26 juni 2020

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een ongeval waarbij een of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dit kunnen motorvoertuigen zijn, maar bijvoorbeeld ook fietsers of voetgangers. Om inzicht te krijgen […]
26 juni 2020

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon gehouden is aan een […]
26 juni 2020

Advocatenkantoor

Een advocatenkantoor is een bureau voor juridische dienstverlening dat als hoofdwerkzaamheid juridische werkzaamheden door advocaten heeft. De meeste werknemers zijn dan ook advocaat. Men spreekt tegenwoordig […]
26 juni 2020

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie die men moet verrichten om andermans schade te vergoeden. De verplichting tot schadevergoeding komt voort uit aansprakelijkheid.
26 juni 2020

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt. Meestal wordt met het woord rechter een magistraat van de rechterlijke macht bedoeld. De rechter is wettelijk verplicht een oordeel […]
26 juni 2020

Immateriële schade

Smartengeld is een tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend […]
26 juni 2020

Medisch adviseur

Een medisch adviseur is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van de medische gegevens van een patiënt, voor een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn […]
26 juni 2020

Werkgever

De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de arbeidswetgeving staan de […]
26 juni 2020

Voetganger

Een voetganger is een persoon die te voet aan het verkeer deelneemt. Het woord voetganger wordt alleen in verband met verkeer gebruikt. Buiten dit verband kan […]
26 juni 2020

Jurist

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de rechtsgeleerdheid bestudeert. Het is geen beschermde titel. Typisch juridische beroepen zijn: advocaat bedrijfsjurist gerechtsdeurwaarder juridisch adviseur juridisch medewerker […]
26 juni 2020

Formulier

Een formulier is een middel om gestructureerd informatie te vergaren. Doorgaans is een formulier voorbedrukt, en wordt door middel van een vraagstelling een specifiek antwoord verwacht. […]
26 juni 2020

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur,en is krachtens de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Iedere advocaat maakt van […]
26 juni 2020

Fiets

Een fiets is een voertuig door spierkracht aangedreven. De hedendaagse fiets bestaat uit ten minste twee wielen, een frame, een zadel, een stuur, een fietsketting en […]
26 juni 2020

Bestuurder (verkeer)

Een bestuurder of bestuurster is in het verkeer iemand die een vervoermiddel bestuurt.
26 juni 2020

Huurrecht (Nederland)

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst.
26 juni 2020

Zaak (juridisch)

In het Nederlandse recht is een zaak in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Op grond […]
26 juni 2020
Ziekenhuis-Benamar

Ziekenhuis

Een ziekenhuis is een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Daarnaast worden in een ziekenhuis zowel aanstaande artsen als verpleegkundigen opgeleid.Veelal hebben de […]
26 juni 2020

Depressie (klinisch)

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel […]
26 juni 2020

Motorvoertuig

Motorvoertuigen zijn in de definitie van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs […]
26 juni 2020

Pijn

Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam […]
26 juni 2020

Verdriet

Verdriet of droefenis is een emotie waardoor mensen en dieren kunnen uitdrukken dat ze niet positief ingesteld zijn, ze voelen zich dan vaak ongelukkig.
26 juni 2020

Kettingbotsing

Een kettingbotsing is een ongeluk waarbij meerdere auto’s, soms zelfs honderden, zijn betrokken. Kettingbotsingen vinden meestal plaats op autosnelwegen. Een botsing met slechts twee voertuigen wordt […]
1 juli 2020

Verzet (procesrecht)

Wanneer iemand het niet eens is met een veroordeling bij verstek, een dwangbevel of rechtsmaatregel door een gerechtsdeurwaarder kan men in verzet komen. Heel eenvoudig gezegd, […]
28 juni 2020

Medisch specialisme

In Nederland mag een arts zich medisch specialist noemen als hij door een speciale registratiecommissie is ingeschreven in het een speciaal register. Daarvoor moet aan de […]
28 juni 2020

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met […]
28 juni 2020

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit, afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als […]
28 juni 2020

Slapeloosheid

Slapeloosheid is een slaapstoornis. Er worden drie vormen van insomnie onderscheiden: men valt moeilijk in slaap, men wordt tijdens de nacht vaak wakker of men wordt […]
28 juni 2020

Therapie

Therapie of behandeling is: een onderdeel van de (reguliere of alternatieve) geneeskunde dat zich bezighoudt met behandeling of genezing van ziekten of de verlichting van symptomen […]
28 juni 2020

Re-integratie

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Meestal wordt er gedoeld op ‘re-integreren op de arbeidsmarkt’, wat betekent dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via […]
28 juni 2020

Hersenletsel

Hersenletsel of hersenschade is een beschadiging aan de hersenen. De meest voorkomende oorzaken van hersenletsel en hersenschade zijn: Een hersenschudding wordt veroorzaakt door een plotseling snelheidsverschil […]
28 juni 2020

Regelgeving

Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking […]
28 juni 2020

Schuld (strafrecht)

Schuld wordt als term op verschillende wijzen gebruikt in het strafrecht. Elke vorm kent daarbij zijn eigen betekenis. Dit artikel behandelt alleen de term schuld zoals […]
28 juni 2020

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een werknemer ten behoeve van de werkgever onder diens leiding persoonlijk arbeid verricht en de werkgever de werknemer […]
26 juni 2020

Bestuursrecht (Nederland)

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van […]
26 juni 2020

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, […]
26 juni 2020

Rechtbank (Nederland)

De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht. In civiele […]
26 juni 2020

Verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure is een onderdeel van het civiele recht. Men begint de procedure met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. Bij deze procedure zal […]
26 juni 2020

Schade (verzekering)

Schade kan zowel bestaan uit materiële als immateriële schade. In verzekeringsterminologie bestaat schade uit vermogensschade (materiële schade) en persoonsschade (immateriële schade). In Nederland dient, om voor […]
26 juni 2020

Inspectie (overheidsorgaan)

Een inspectie is een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd, of dat de door de overheid gestelde normen worden gehaald. In Nederland zijn de […]
26 juni 2020

Huisarts

Huisarts is de benaming voor een gespecialiseerde arts die perifeer werkt (niet in een ziekenhuis) en die in België en Nederland het eerste station is voor […]
26 juni 2020

Marokkaans-Arabisch

Marokkaans-Arabisch is de meest gebruikte taal van Marokko. Het Marokkaans-Arabisch is een regionale variant van het Arabisch. Ook andere landen en gebieden hebben een eigen variant, […]
26 juni 2020

Autogordel

Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de persoon op zijn stoel, komt niet […]
26 juni 2020

Hoofdpijn

Hoofdpijn is pijn die is gelokaliseerd in het hoofd. Hoofdpijn komt zoveel voor dat de meeste mensen er wel eens last van hebben. Hoofdpijn is in […]
26 juni 2020

Arts

Een arts of geneesheer is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen.
26 juni 2020

Psycholoog

Een psycholoog is een academisch of professioneel deskundige in de psychologie, de academische vaardigheid die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en […]
26 juni 2020

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater is een medisch specialist. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk […]
Contact